• Thể loại sách: SÁCH CHỨNG KHOÁN – ĐẦU TƯ
  • Tác giả:
  • Số trang: 10 trang
  • Dung lượng PDF: 2 MB

1.Chứng khoán phái sinh là gì?

2.Hợp đồng Tương lai (HĐTL) là gì?

1. Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính được biểu thị dưới hình thức hợp đồng nhằm xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia trong việc thanh toán, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở cụ thể theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc ngày đã được ấn định trong tương lai.

2. Các loại chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh bao gồm ba loại: hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn. Trong đó:

  • Hợp đồng quyền chọn là loại chứng khoán phái sinh được dùng để xác định quyền của người mua, nghĩa vụ của người bán khi thực hiện một trong các giao dịch dưới đây:
  • Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định ở thời điểm trước đó hoặc vào ngày đã ấn định trong tương lai.
  • Thanh toán khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã ấn định trong tương lai.

Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết để xác nhận cam kết giữa các bên tham gia khi thực hiện một trong các giao dịch dưới đây:

  • Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở cụ thể với mức giá đã xác định vào ngày đã ấn định trong tương lai.
  • Thanh toán khoản tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm ký kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã ấn định trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh mang tính chất giao dịch thỏa thuận với mục đích xác nhận cam kết giữa các bên tham gia trong việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định với mức giá đã được xác định vào ngày được ấn định trong tương lai.

DOWNLOAD